POČECI USTAŠKOG POKRETA

Osnivanje “Hrvatskog Domobrana”

U JESENI GODINE 1928

Lipanjsko krvoproliće godine 1928. znači razbijanje posljednjih nada u ne­ko »bratsko« rješenje hrvatskog pita­nja, a koje bi u istinu bilo početak jed­nog bolnog neuspjeha. Prolivena krv djeluje snažno i sugestivno, ona djelu­je, kao odlučno kidanje s desetgodiš­njim lutanjem izmedju nade i maloduš­nosti, i u lipanjskim danima, kada hr­vatstvo proživljava svoju sudbonosnu prekretnicu, revolucionarni obrisi novog razdoblja političke borbe postaju sve jasniji, krv je tražila novu krv, priti­sak je izazivao borbenost, koja se u lipanjskim danima pretvara u naviješte­nje revolucionarnog razdoblja političke borbe. I dok u Zagreb stižu prve vijesti o krvoproliću u Beogradu, za čas nesta­je političke obmane, koja je zastrla vedrinu borbenih horizonata, narod osje­ća, da hrvatstvo proživljuje svoje naj­odlučnije ćasove, stavljajući, kao osnovno naćelo daljnje borbe, vjeru u sebe, vjeru u Hrvatsku i vjeru u pobjedu.

I u onom poslijepodnevu 20. lipnja, kad se podižu na zagrebačkim ulicama prve barikade i kad teče prva prolivena krv, radja se ustaška misao, radja se u uz prasak pušaka, kad je buka ogorče­njih boraca bila početak krvave igre, u kojoj će se konačno iskristalizirati ,mi­sao ustaštva. U noći su zagrebačke uli­ce opustjele, i mrtva tišina spustila se na grad borbe, samo su na ulicama le­žali ostaci barikada i tragovi krvi, i u tim povijesnlin časovima, hrvatstvo je proživjelo svoju duhovnu revoluciju, hrvatstvo je najjače osjetilo blizinu Starčevića i Rakovice, hrvatstvo se ki­dalo u grčevitom pokajanju, poslije ne­uspjeha političke borbe. I prolivena krv u tim danima borbe, bila je posvećenje nove vjere u slobodnu Nezavisnu Državu Hrvatsku.

Već sada ustaštvo postoji, kao izgra­djeni program, i još će proteći nekoliko mjeseci borbe, da čitavi taj revolucio­narni pokret dobije i svoje ustaško ime.

Završen je onaj proces, koji je za­počeo pod okriljem hrvatske stranke prava, a kojeg je naglašavala »Hrvat­ska  pravaška revolucionarna omladina«. Stranka je poprimala revolucionarni duh mladih, i ona će se oblikovati, kao »revolucionarna emanacija« u ustaškom pokretu. Taj je proces završen u borbe­nom  prerviranju poslije lipanjskog krvoprolića — kad je hrvatstvo našlo svoj pravi put — ustaštva!

U ljetnim mjesecima, kad napetost raste na svim područjima, i kad se ja­snije osjeća konačni prelom, cijeli se narod nalazi ujedinjen u misli, da do kraja provede svoju oslobodilačku borbu, s vjerom, da Drina mora opet biti granica ne samo dvaju svjetova, već i dviju država.

Tu vjeru pojačavalo je i zamagljiva­nje političkog obzorja, koje je bilo sve mutnije, kao neka podmukla i prikrivena, prijetnja, hrvatski narod osjeća, da je njegov daljnji sudbinski put odlučen. Misao slobodne države Hrvatske, posta­je gotovi program, to postaje vjera, i kad se počinju širiti  prve glasine o »am­putaciji«, to zvuči, kao otvoreno navje­štenje konačne borbe.

Dva su se svijeta sukobila!

Avet amputacije

U nemirima, koji su izbili u Hrvat­skoj koncem lipnja godine 1928., beo­gradski su vlastodršci uvidjeli, da je kr­voproliće imalo za njih porazan učinak, jer ne samo, da hrvatski narod nije pri­vučen bliže Beogradu, već je nasuprot posve s njim prekinuo i ta činjenica bila je ujedno i zaprepaštenje pred reakci­jom naroda, koji je bio upravo podignut tim prividnim porazom. U čitavoj Hrvat­skoj izbilo je snažno revolucionarno vrijenje, i dok se odvijaju najbučnije demonstracije, Beograd se odlučuje, da osakaćenu Hrvatsku izbaci iz državnog okvira Velike Srbije, jer se tada već moglo jasno naslutiti da će Hrvati jed­noga dana biti njezini grobari. Plan amputacije sazrijeva u kolebanju izme­dju potpunog sloma i Pašičevog okvira Velike Srbije.

I tada se Beograd odlučuje na ampu­taciju.  Možda i nije važno, da li je amputacija bila ozbiljna stvar ili možda tek nabačena skica , ali već sama njezina sjena dovoljna je, da objasni političko previranje u Hrvat­skoj u ljeti godine 1928., koje znači početak revolucionarnog razdoblja.

Misao amputacije rodjena je još predratnim srpskim krugovima, kad se već pomišljalo na raspad Austro-Ugar­ske, ali ona poprima svoje pravo znače­nje u prošlom Svjetskom ratu, kad srp­ski šovinizam pokazuje svoje otvorene planove, prema kojima će nakon rata Srbija dobiti: Vojvodinu, Srijem, Bo­snu, Hercegovinu i Dalmaciju južno od Splita.To je bio i ratni zadatak pred­ratne Srbije, prema kojem bi Hrvatska bila skučena uglavnom u granice bivše savske banovine. Razvojem kasnijih do­gadjaja taj je plan napušten, ill točnije, proširen, uklapanjem čitave Hrvatske u okvir nove državne tvorevine.

Riječ »amputacija« prvi je put Hr­vatima nabačena u onom smiješnom razdoblju prije 1. prosinca godine 1919.. kad se u nenarodnom »narodnom vije­ću« raspravlja o samom činu »ujedinje-nja«. Zadnji tračak savjesti opire se ujedinjenju sa Srbijom i tada Srbi otvo­reno prikazuju svoje planove: Ili ujedi­njenje ili »amputacija«, prema kojoj če Hrvatska izgubiti gotovo dvije trečine svojeg teritorija. Savjest je bila ugušena pred aveti amputacije i put u Beograd bio je otvoren.

Misao amputacije nije ni kasnije na­puštena, kad su Srbi uvidjeli, da su s Hrvatima u novu državnu tvorevinu uvukli buntovnički duh, koji čeka pogo­dan čas, da je ruši. To su Srbi osjećali, kao stalnu prijetnju i plan »amputacije« bio je spas od te propasti. Oni su bili spremni, da u času opasnosti, povuku svoju vojsku iz jednog dijela, i da se taj osakaćeni dio nazove »slobodnom državom«. To je imala biti amputacija. Pre­ma nekim verzijama i Pašić je bio spre­man to učiniti uvidjevši, da s Hrva­tima »ne može izići na kraj« i prema njegovim planovima Hrvatska bi bila ograničena na područje »zagrebačke žu­panije«. Svi ti planovi, pa makar kako bili neistiniti, ipak donekle osvjetljuju zakulisne motive bizantsko-balkanske politike.

Pa ipak čini se, da je misao amputa­cije bila najbliža poslije lipanjskog atenta, ta godine 1928., kad započinje proces raspadanja. Revolucionarno vri­jenje u Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori postaje prijeteća opomena i možda, je plan amputacije i postojao, kao spas od crnih perspektiva budućnosti, koje su jednoga dana morale postati i po­stale su stvarnost.

I dok su u Hrvatskoj još uvijek tra­jale demonstracije pojavljuje se opet amputacija u srpnju godine 1928. Pre­ma tom planu, Beograd će povući svoju vojsku iz jednog dijela Hrvatske, koja, će biti »slobodna država«, ali ta »slo­bodna država« imat će kao svoju istočnu granicu crtu, koja od Virovitice ide u ravnoj crti na Unu i Unom ravno na Šibenik. Dakle čitava Slavonija, Herceg-Bosna i Dalmcija južno od Šibenika pripala bi Srbiji. To možda i nije bio politički plan, ali je svakako bio okvir srpskog šovinizma.

Avet amputacije prošla je Hrvat­skom kao otvorena prijetnja, i ako ona nije bila istinita, ipak je njezin dodir bio dovoljan, da vidokrug naše političke budućnosti bude otvoren.

Ustaška je misao sazrijevala.

Na prekretnici

I demonstracije i »amputacija« bile su završni proces u zbijanju hrvatskih redova, koji su prožeti jedinstvenom mišlju konačnog i potpunog oslobodje­nja stvaranjem slobodne države Hrvat­ske na njezinom cjelokupnom teritoriju. U središtu te cjeline izdvaja se »elita pokreta« izmedju najborbenijih i najod­lučnijih, koji će povesti otvorenu borbu, a to su bili najrevolucionarniji duhovi, koji su se okupljali u »Savezu hrvatske republikanske pravaške omladine«. Mla­di su bili najjače pogodjeni težinom po – litičkog života i oni uvidjaju, da se mora povesti otvorenija i krvavija bor­ba, koja je u njima kipjela kao živi do­dir s rakovičkom tragedijom. Oni su prvi poklonici Kvaternikovog kulta tra­žeći u buntovnijem izrazu svoj izlaz i dodir s Rakovicom postao je novi revo­lucionarni pokret.

Medju borbenijim pravašima radja se misao, da se politička borba povede novim putem, oni traže oružanu terorističku djelatnost. Tu oružanu djelatnost mogu provesti tek izabrani borci pokre­ta, kao prvaci u borbi i u žrtvi. Misao o oružanoj djelatnosti razvija usporedo s političkim pritiskom i što on biva veći osjeća se sve jače zbijanje u revo­lucionarnim redovima.

Već tada ustaški pokret stvarno po­stoji, ali pod imenom »republikanske omladine«, medjutim otvorena oružana borba tražila je još čvršću organizaciju i tajanstvenost, ona se morala ograni­čiti na najuži krug izabranih medju izabranim revolucionarcima. Pod jesen godine 1928. politička borba poprima, sve oštrije oblike i već tada se osjeća blizina šestosječanske diktature, koja će značiti vrhunac pritiska. Svakodnev­ni sukobi ponavljali su se već nekoliko mjeseci i u tim sukobima politička borba dobila je svoj revolucionarni pravac, koji je sazreo u borbama i u krvi.

Revolucionarna elita prošla je svoju krvavu školu, i nastoji revolucionar­noj borbi dati organizacijski sustav. I u jeseni godine 1928. pa do Poglavni­kovog odlaska u inozemstvo ustaški pokret poprima svoj konačni oblik.

Središte revolucionarnog rada mladih bilo je na Kaptolu br. 4., gdje je bilo i uredništvo njihovog lista »Star­čević«. Kuća broj 4. na Kaptolu odigra­la je u tim mjesecima onu ulogu, koju su kasnije odigrale »Uzdaničine« pro­storije u Ilici broj 8. Na Kaptolu je bi­lo središte revolucionarne borbe, oda­kle se ona poput razgranjenih niti ši­rila po čitavoj Hrvatskoj. I tu se u je­seni godine 1928. osniva prvi revolucio­narni roj u kojeg ulaze: Babić, Hrani­lović, Pospišil, Kralj i Javor i tu se zasnivaju prve oružane djelatnosti.

Osnivanje prvog roja na Kaptolu imade najveći  značaj u povijesti ustaškog pokreta i hrvatske političke borbe uopće, jer tada naša revolucionarna borba poprima svoj konačni oblik, a nekoliko mjeseci kasnije dobit će i svoje konačno ime.

Ta je borba dobila borbeni i gotovo vojnički značaj i iz početka sepokret razvija u dva organizacijska pravca, koji se sastoje u borbenoj djelatnosti, a ne u imenu i u vodstvu. Uži krug najpovjerljivijih iz prvog roja okuplja oko sebe šire borbene redove, a to su svi oni, koji su već odprije bili organi­zirani u »Savezu pravaške revolucio­narne omladine«, i TAKO SE POD JESEN GODINE 1928. OSNIVA »HRVAT­SKI DOMOBRAN«, i to je konačni ob­lik pokreta, koji će kasnije svoje ime promijeniti u »Ustaša — hrvatski oslo­bodilački pokret«. (U. H. O. P.). Dakle u jeseni godine 1928. ustaški pokret za­počinje svoj rad pod domobranskim imenom.

Revolucionarna je borba započela!

»Domobran« prema svojem zadatku imade borbeni i gotovo vojnički značaj u skladu već sa samim imenom, dapače već se počinju nositi prve domobran­ske odore, koje su bile značajne po svojim plavim šeširima. Makar skučeno, domobranstvo će se širiti i izvan Za­greba, a kad šestosječanska diktatura zabranjuje svaku slobodniju djelatnost, pokret će dobiti svoje ustaško ime i tajnije revolucionarno značenje.

U jeseni godine 1928. politička bor­ba postaje sve oštrija, i dok Beograd sve više steže obruč diktature oko Hr­vatske, »Domobran« postaje sve jači, narod se priprema na konačni obračun povezan jedinstvenošću misli i vjere.

Već u studenom godine 1928. »Hr­vatski Domobran« izdaje i svoj isto­imeni list pokreta, i revolucionarni za­mah pokreta, postaje sve snažniji, revo­lucionarni poriv tog borbenog razdob­lja, sažet je već u prvom značajnom broju »Hrvatskog Domobrana« :

»Trublje se ori glas kano grom,

Pod stijeg junaci zove nas dom!

Dosta je ropstva   odsad sloboda

Poklik je našeg hrvatskog roda«.


Te značajne riječi već u prvom broju »Hrvatskog Domobrana« pozdravljaju sadržaj novog razdoblja političke borbe. A to novo razdoblje prošlo je revolucionarnim putem !       

2 odgovora na “POČECI USTAŠKOG POKRETA”

  1. Bez pobune, bez oslobodilačke borbe nama slobode niti jednome naroda. Uspjeh je postignut 10. Travnja 1941. godine kada je proglašena Nezavisna Država Hrvatska. Tako se je ponovno Hrvatski narod oslobodio od srbskog ugnjetavanja Hrvatskog naroda 1991. odine kada je Dr. Franjo Tudjman ponovno uspostavio hrvatsku državu Republiku Hrvatsku.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.