Oh, kada barem ne bi bilo par­tizana !

Za partizane danas znade ne samo čitava Europa nego i gotovo, čitav sviet, jer dobar glas, istina, daleko se čuje, a zao još dalje. (Time ne mislimo samo na parti­zane kod nas nego i u ostalom svietu.) Ime “partizan” znači do­brovoljac kao pristaša nezakonite vojske. U europskiim državama triezni ljudi smatraju partizane kao jednu propalu rulju naoruža­nih ljudi, koji narušavaju mir i poredak države. Izkustvo o parti­zanima kaže nam, da su to pljač­kaši, ubojice i palikuče, kojima je cilj: smutiti narod i državu. To je cilj partizanskog vodstva što se tiče partizanske “raje”, ona jadna ne zna ni to, zašto se, za­pravo, bori, pa veli na primjer: borimo se, da nam bude bolje, da nemo­ramo lutati po šumama. što se tiče Engleza Amerikanaca i So­vjeta, njima je partizanstvo nako­vanj, na kojem mogu brže i lakše prekivati pojedine narode u svrhu svoje imperlalističke politike. Njima je partizanstvo sredstvo, bez kojega ne bi mogli predobiti na­rode, da gube svoje glave za nji­hovu korist.

Premda su očita, zlodjela parti­zana, ipak još uviek ima ljudi, koji su njihovi “advokati” i bra­nitelji. Ima ljudi koji boluju na tomu, da budu zastupnici zla, pa tako i partizana. Medju takvima jedni kažu: da nema partizana, Njemci bi izcrpli hrvatske rud­nike, posjekli hrvatske šume, iz­vezli žitarice te izgladnili hrvat­sku zemlju; a to su partizani spri­ečili rušenjem željeznica i rudnika. Drugi “advokati” vele: da nema partizana, sva hrvatska vojska mo­rala bi po diktatu svojih saveznika ići na tudja bojišta izvan domo­vine Hrvatske, da se bori i gine za tudje interese; all. i to su parti­zani spriečili zadajuči hrvatskoj vojsci dosta posla i u samoj do­movini (!!). Tre-či ne znaju ništa “pametnije” reči nego ovo: Da nema ustaša, ne bi bilo ni parti­zana; zato im pravo budi! ustaše su — vele takvi “neutralci” — na­pravili partizane u “ono prvo” vri­eme, i tu leži korjen partizanskog pokreta kao oporbe protiv ustaša i njihovih zlogukih saveznika.

Po ovakovim riečima, dakle par­tizani bi, zbilja, imali biti idealni borci i u pravorn smislu “Narodna oslobodilačka vojska.” Medjutim, izkustvo pokazuje, da, hrvatsko se­lo i grad strepi pred partizanskim “oslobodjenjem” od hrvatske voj­ske i boji se partizanskog “čuva­nja” njihove imovine.

Bi li Njemačka osiromašila na­ša žitorodna polja, porušila naše nepregledne šume, izcrpila naše bogate rudnike, kada partizani ne bi prekidali željezničke pruge? Ovomu je kratak i jasan odgovor činjenica da su na pr. mjesta, gdje nema partizana„ kudikamo bo­gatija, a ljudi sretniji, nego li oni krajevi gdje su partizani.

Ali po­stoji i druga činjenica: Partizani su Srbi i sluge Moskve, koji se bore za svoju osobnu diktaturu u prirodno bogatoj zemlji Hrvatskoj Zato im nije žao uništavati u Hr­vatskoj sve od reda, samo da im to posluži njihovom okupatorskom cilju.

Angloamerikanci su bogati oružjem i bombama, a potrebni su hrvatske hrane i hrvatskih vojnika za svoja bojišta protiv svojih pro­tivnika. I, jasno je, da partizani velikodušno trpaju u savezničke zrakoplove nasilno odvedene Hr­vate, jer tim činom plaćaju sa­veznicima dugove za obskrbu oru­žjem i vojničkim odorama ujedno, lišavaju se opasnih Hr­vata, pa makar ti Hrvati bili i u njihovim ”brigadarna.” Osim voj­nika partizani dnevno šalju i hr­vatsku stoku te pšenicu, kako bi što više Hrvatsku osiromašili i tako je, barem postepeno, gospo­darski svezali.

Partizanima nije stalo do toga, da očuvaju hrvatsko blagostanje protiv Niemaca, več naprotiv njima je glavni cilj uni­štiti Hrvate i u gospodarskom po­gledu. Njima nije do hrvatskih vojnika, da ih zadrže u granicama Hrvatske, jer oni i suviše dobro znadu, da im je baš hrvatski voj­nik največa opasnost u ostvariva­nju svojih veliko srbskih i boljše­vičkih planova. Oni bi, što više, bilt najsretniji, kad bi sva hrvat­ska vojska bila uklonjena iz Hr­vatske. što dokazuje i “lifranje” nasilno odvedenih Hrvata na Si­ciliju, u Afriku, pa Francuzku i Bog zna, kuda još.

Pokušaj opravdati postanak par­tizana u Hrvatskoj tim prigovo­rom: da su ustaše stvorili parti­zane, bilo bi isto tako, kao kada bismo tvrdili: da nema partizana, ne bi bilo ni ustaša. Ima, naime, partizana gdje nema ustaša (re­cimo u Srbiji), i ima ustaša gdje nema partizana (recimo u Herce­govini). Ustaše su hrvatski sinovi na braniku svojih hrvatskih domo­va, svoje države, a partizani su Srbi ili sluge Moskve, kojima je interes pomoču revolucije zajašiti na grbaču tudjeg naroda. Gdje nema partizana, tamo ustaše ne pucaju, ali gdje nema ustaša, tamo partizani svejedno kolju, pale i pljačkaju.

Oh, kada barem ne bi bilo par­tizana! — to je uzdah svakog hr­vatskog biča, koje je osjetilo par­tizansku pljačkašku i krvavu šapu. Da nema partizana, naša bi sela bila mirna, hrvatskih udovica go­tovo i ne bi bilo. Da nema parti­zana, hrvatska sela ne bi bila raz­rušena. Oskudice ne bi bilo, pro­met i putovanje bilo bi slobodno, skoro mirnodobsko. Jednom rieči, da nema partizana, ne bismo osje­tili toliku strahotu rata. Providnost je dopustila i ovu partizansku kugu na Hrvatsku, da se svi sjedinimo, napustivši i najmanje strančarenje u ovoj sudbonosnoj borbi za  svoja  sveta prava,  za svoju vlastitu  slobodnu  državu,  a time  i za bolju sigurnost i blagostanje svakog Hrvata.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.